Mr. Hyde

Dzień dobry, witam w pierwszym rozdziale ambitnej historii, która nie tylko eksploruje kontrasty między dwoma przeciwstawnymi światami, ale także wyraża nieprzewidywalność i złożoność ludzkiej natury. Przedstawiam Państwu pana Hyde'a.
Projekt wnętrza, nawiązujący do pana doktora, prezentuje się jako elegancka, nowoczesna struktura, w której minimalistyczne linie i charakterystyczne materiały tworzą harmonijny obraz. Obraz ten okazał się niestety tylko częściową odpowiedzią na zapotrzebowanie inwestorów, dlatego nie obeszło się bez zapoznania z “tym drugim”.
Tutaj właśnie pojawia się druga wersja projektu, odwołująca się do postaci Pana Hyde'a, jest bardziej ekstrawagancka i eksperymentalna. Elementy klasyczne zostają zdeformowane i przekształcone, tworząc przestrzeń, która jest równocześnie fascynująca i ekscentryczna.
Architektoniczny dualizm "Dr. Jekyll & Mr. Hyde" ma na celu nie tylko eksplorację kontrastów między tradycją a nowoczesnością, ale także zainicjowanie dialogu na temat dwóch skrajnych aspektów ludzkiej natury. Projekt mimo dwóch zupełnie innych podejść dalej tworzy jedno, pełne harmonii miejsce, które akcentuje równowagę pomiędzy tym, co nowoczesne i funkcjonalne, a tym, co ekscentryczne i awangardowe. To nie tylko projekt wnętrza, jest to narracja o dwóch stronach jednej historii, wyrażająca różnorodność współczesnego człowieka.

Good morning, welcome to the first chapter of an ambitious story that not only explores the contrasts between two opposing worlds but also expresses the unpredictability and complexity of human nature. Allow me to introduce you to Mr. Hyde.
The interior design project, inspired by Dr. Jekyll, presents itself as an elegant, modern structure where minimalist lines and distinctive materials create a harmonious image. Unfortunately, this image proved to be only a partial response to the investors' needs, so it was inevitable to become acquainted with 'the other one'.
This is where the second version of the project comes into play, referencing Mr. Hyde. It is more extravagant and experimental, with classical elements being deformed and transformed, creating a space that is simultaneously fascinating and eccentric.
The architectural dualism of "Dr. Jekyll & Mr. Hyde" aims not only to explore the contrasts between tradition and modernity but also to initiate a dialogue about the two extreme aspects of human nature. Despite the completely different approaches, the project continues to create a unified, harmonious space that emphasizes the balance between what is modern and functional and what is eccentric and avant-garde. It's not just an interior design project; it's a narrative about two sides of one story, expressing the diversity of modern human.
Back to Top