Kino | 木の

Nazwa projektu jest grą słów, po japońsku ki-no oznacza „wykonany z drewna”, „drewniany”. Łączy się to pięknie zarówno z polskim znaczeniem tego słowa, odnoszącym się do pasji właścicieli, jak i z harmonijnym minimalizmem dalekiego wschodu którym emanuje wnętrze mieszkania. Razem tworzą niesłychanie zgrabny tytuł dla tej subtelnej i niebywale skrupulatnie wykonanej szkatułki z designem zwanej dalej 'mieszkaniem'.
Drewno, ceramika i tkaniny, tworzą piękny trójkąt zależności. Drewno - ciepłe i otulające ale też naturalne i surowe, przełamuje surowość innych materiałów, jednocześnie wprowadzając kojącą naturalność. Bielony jesion o unikatowym słojowaniu na podłodze ujednolica i uspokaja przestrzeń. Olejowany szczotkowany dąb, charakterystyczny zarówno w miodowej barwie jak i w teksturze, pięknie podkreśla kluczowe elementy wnętrza - przepierzenie znajdujące się pomiędzy jadalnią i salonem, ścianę z okładziną z zaoblonych listew, zagłówek łóżka jak i gwiazdę salonu - zabudowę z kołkami, piękne miejsce podkreślające ulubione albumy. Ceramika pełni podobną stylistycznie funkcję, jednak wnosi zupełnie inne emocje. Zastosowane kafle w formie przypominającej drewniane listewki budują charakter wnętrza, zarówno na podłodze, jak i na ścianie, zamieniają gładkość powierzchni w fakturę, dodają nieregularności i surowości, a w połączeniu z innymi materiałami budują niezwykle inspirującą i pełną bodźców przestrzeń. Tkaniny - uzupełnienie dwóch wyżej wymienionych elementów - delikatne, przyjemne w dotyku. Jako siedziska, dywany, fotele i sofy tworzą wyspy komfortu, miękkości i delikatności, tworząc subtelny kontrast z drewnem i ceramiką. Jako zasłony tworzą ciepłe tło dla mebli, lamp i innych elementów wystroju wnetrza. Kiedy drewno jest ciepłe i surowe, kafle surowe i zimne, tkaniny są tutaj ciepłem i delikatnością.
Te trzy materiały są tak bardzo istotne, ponieważ w tym mieszkaniu, wraz z bardzo dopracowanymi detalami budują drugą najważniejszą właściwość mieszkania. Pierwszą właściwością jest kompozycja - subtelnie zbudowana przez plamy koloru i tekstury, podkreśla najważniejsze elementy wystroju, ukrywając inne. Zmienia nasze potsrzeganie stref we wnętrzu i zmienia nie do poznania nieokreślony kształt mieszkania developerskiego w harmonijne wnętrze. Jednak bez materiałów, ich tekstur i detali wykończenia obraz byłby niekompletny, można nawet powiedzieć, że przy tak minimalistycznym wnętrzu, to właśnie te drobne rzeczy są kluczem do wspaniałości ;)

The name of the project is a play on words, in Japanese ki-no means "made of wood", "wooden". It combines beautifully with both the Polish meaning of the word – a cinema or a theatre, referring to the passion of the owners, and the harmonious minimalism of the Far East which emanates from the interior of the apartment. Together, they create an incredibly neat title for this subtle and meticulously made casket of design, hereinafter referred to as 'the apartment'.
Wood, ceramics and fabrics form a beautiful triangle of dependence. Wood - warm and enveloping, but also natural and raw, breaks the harshness of other materials, while introducing soothing naturalness. Bleached ash with a unique grain on the floor unifies and calms the space. Oiled brushed oak, characteristic both in honey color and in texture, beautifully emphasizes the key elements of the interior - the partition between the dining room and the living room, the wall with curved slats, the bed headboard and the star of the living room - cupboard with pegs, a beautiful place emphasizing your favorite albums . Ceramics performs a stylistically similar function, but brings completely different emotions. The tiles in the form resembling wooden slats build the character of the interior, both on the floor and on the wall, turn the smoothness of the surface into texture, add irregularities and austerity, and in combination with other materials create an extremely inspiring and stimulating space. Fabrics - complementing the two above-mentioned elements - delicate, pleasant to the touch. As seats, carpets, armchairs and sofas, they create islands of comfort, softness and delicacy – a subtle contrast to wood and ceramics. As curtains, they create a warm background for furniture, lamps and other interior design elements. When the wood is warm and raw, the tiles raw and cold, the fabrics are warm and gentle.
These three materials are so important because in this apartment, together with very elaborate details, they build the second most important property of the apartment. The first property is the composition - subtly built by splashes of color and texture, it emphasizes the most important elements of the décor while hiding others. The composition changes our perception of zones in the interior and transforms the indefinite shape of a developer apartment into a harmonious interior beyond recognition. However, without the materials, their textures and finishing details, the picture would be incomplete, you can even say that with such a minimalist interior, these small things are the key to greatness ;)


Rzut / plan:
•  •
•  •
•  •
•  •

•  •
•  •
•  •
•  •
A little backstage wideo. Enjoy!
Back to Top